Terug naar website


Algemene voorwaarden Yin Voor Jou

januari 2019


Artikel 1 De overeenkomst

Artikel 2 Lidmaatschap en betaling

2.1 Studenten kunnen een proefles volgen of een losse les, een 5 keer of 10 keer kaart aanschaffen. Actuele prijs staat op de website en facebook pagina van Yinvoorjou.

2.2 Een lidmaatschap komt tot stand als Yinvoorjou het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.

2.3 Bij niet of niet tijdige betaling heeft Yinvoorjou het recht om de deelnemer niet toe te laten.

2.4 Restitutie van het lesgeld is mogelijk bij sluiting of verhuizing van Yinvoorjou.

2.5 Om deel te nemen aan de lessen bij Yinvoorjou kan je je opgeven via een e-mail of een whats-app. Je geeft je op voor een bepaalde dag en tijdstip. (zoals op de website en facebook pagina van Yinvoorjou vermeld) de les kan op een andere dag of tijdstip worden ingehaald indien er op dat gewenste moment een plek vrij is.

2.6 Annulering van een les kan tot 2 uur voor aanvang van de les. Bij annuleringen die korter dan 2 uur plaatsvinden worden in rekening gebracht of van de 5 of 10 keer kaart afgetrokken.

2.7 Bij langdurige ziekte kan contact opgenomen worden met Yinvoorjou.

2.8 Tijdens schoolvakanties is Yinvoorjou in de regel gesloten, de lidmaatschap kaarten tellen dan door. Bij ziekte of afwezigheid (bv door het volgen van nascholing) van de docent wordt een invaller gezocht. Als er geen invallende docent aanwezig kan zijn vervalt de les en telt de kaart door.

Artikel 3 Annulering door Yinvoorjou

3.1 Yinvoorjou heeft het recht om zonder opgave van reden les en of locatie te wijzigen.

3.2 Yinvoorjou heeft het recht om zonder opgaaf van reden een les te annuleren of te wijzigen

Artikel 4 Wijzigingen

4.1 Yinvoorjou behoudt zich de vrijheid voor de algemene voorwaarden en de lestijden, locatie en data ten alle tijden te wijzigen. Je wordt via de webstite en of facebook op de hoogte gehouden.

Artikel 5 Risico en aansprakelijkheid

5.1 Het volgen van de activiteiten bij Yinvoorjou is geheel voor eigen risico van de deelnemer.

5.2 Yinvoorjou is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van en of ongeval of letsel van de deelnemer.

5.3 De deelnemer zal Yinvoorjou vrijwaren van aanspraken van derden ter zake.

5.4 Yinvoorjou verplicht uitsluitend zich de gegeven opdracht naar beste kunnen uit te voeren.

5.5 Yinvoorjou is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les, in en om de locatie waar de lessen gegeven worden.

5.6 Yinvoorjou geeft de volgende suggesties om het risico op blessures te verminderen:

Artikel 6 Toepasselijkheid en geschillen

6.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Yinvoorjou betreffende deelname aan lessen, houden van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.

6.2 Afwijkingen van de overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Yinvoorjou.

Artikel 7 Gedragscode en waarschuwing

7.1 Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Yinvoorjou er geen last van hebben.

7.2 Yinvoorjou behoudt zich het recht om diegene die niet aan bovenstaande afspraken voldoet of anderszins de rust verstoord de toegang tot de les te weigeren zonder terugbetaling.

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1 Yinvoorjou verzamelt persoonsgegevens van de cursisten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yinvoorjou gaat zorgvuldig met deze verzameling persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet bescherming Persoonsgegevens.

8.2 Yinvoorjou gebruikt de in artikel 8 genoemde persoonsgegevens ook om de cursisten op de hoogte te brengen van activiteiten van Yinvoorjou en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de cursist geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yinvoorjou, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan frederieke@yinvoorjou.nl De cursisten zijn ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten Yinvoorjou gebruik kan worden gemaakt.

8.3 Yinvoorjou geeft de persoonsgegevens van de cursisten nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen verband houdende met de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yinvoorjou zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de Rechtbank.Terug naar website